Sacred Mantras of India - Mp3

01. Raga Bhatiyar

02. Surya Mantra, Aditya Hridayam, Pratah Smaran, Gayatri Mantra

03. Surya Mantra, Aditya Hridayam, Pratah Smaran, Gayatri Mantra

04. Raga Parmeshwari

05. Ganesh Mantra, Guru Stuti, Vasudev Sutam Devam, Saraswati Mantra

06. Ganesh Mantra, Guru Stuti, Vasudev Sutam Devam, Saraswati Mantra

07. Raga Bilwal

08. Omkar Vindu, Mukam Karoti Vachalam, Keyena Vacha, Tvamev Mata

09. Omkar Vindu, Mukam Karoti Vachalam, Keyena Vacha, Tvamev Mata

10. Raga Gorakh Kalyan

11. Asato Maa, Purna Mada, Sarve Bhavantu, Sahana Vavatu

12. Asato Maa, Purna Mada, Sarve Bhavantu, Sahana Vavatu

13. Raga Bhairavi

14. Yada Yada Hi Dharmasya, Ya Devi Sarve Bhuteshu, Sarva Mangal Mangalye, Shanti Mantra

15. Yada Yada Hi Dharmasya, Ya Devi Sarve Bhuteshu, Sarva Mangal Mangalye, Shanti Mantra

Download from 4Shared

Comments are closed