M S Subbulakshmi 11 songs in 11 Languages

01 - Bhajare Yadunatham (Sanskrit) 02 - Hari Bola (Marathi) 03 - Hari Maitho (Hindi) 04 - Ishrate Katra (Urdu) 05 - Kahere Bana Kojana (Punjabi) 06 - Kandu Kandu (Malayalam) 07 - Narayana Nu (Gujarati) 08 - Nenjukku Neethi (Tamil) 09 - Pathithoddharini Gange (Bengali) 10 - Vasudeva (Telugu) 11 - Yadu Vamsa (Kannada) Download from 4Shared

170 Sanskrit Slokas and Mantras

Sanskrit Sloka Mantra - aapamaanaa Sanskrit Sloka Mantra - aaraavamudan mangalaa shaasanam Sanskrit Sloka Mantra - abhiitistava Sanskrit Sloka Mantra - achuta ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - aditya hrudayam Sanskrit Sloka Mantra - agramani Sanskrit Sloka Mantra - akaasha nagariisha mangalam Sanskrit Sloka Mantra - akaashanagariisha prapatti Sanskrit Sloka Mantra - aparyaapta amruta mangalaa shaasanam Sanskrit Sloka Mantra - ashtabhuja ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - ashtasloki Sanskrit Sloka Mantra - ayyaakumaarataata desika mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Baala Mukunda Ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Bhaashyakaara Prapatti Sanskrit Sloka Mantra - Bhagavad Dhyaanasopaanam Sanskrit Sloka Mantra - Bhagawat Gita chapter1 Sanskrit Sloka Mantra - Bhiishma Stuti Sanskrit Sloka Mantra - Bhuu stuti Sanskrit Sloka Mantra - Chakraraaja Mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Chatussloki Bhaagavatam Sanskrit Sloka Mantra - Chatusslokii Sanskrit Sloka Mantra - Dashaavataara stotram Sanskrit Sloka Mantra - Dehaliisha stuti Sanskrit Sloka Mantra - Desika mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Devaraaja ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Devaraaja mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Devaraaja panchakam Sanskrit Sloka Mantra - Dhaatii panchakam Sanskrit Sloka Mantra - Dhanvantari stotram Sanskrit Sloka Mantra - Dhruva stuti Sanskrit Sloka Mantra - Dombavilli Sriinivaasa panchaslokii Sanskrit Sloka Mantra - Dvadashastotram Sanskrit Sloka Mantra - Gajendra moksham 1 Sanskrit Sloka Mantra - Garuda dandaka Sanskrit Sloka Mantra - Godaa prapatti Sanskrit Sloka Mantra - Godaa stuti Sanskrit Sloka Mantra - Godaachatus slokii Sanskrit Sloka Mantra - Gopaala vimshati Sanskrit Sloka Mantra - Gopikaa giitam Sanskrit Sloka Mantra - Govinda ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Govinda Daamodara stotram 1 Sanskrit Sloka Mantra - Guruvaata puriisha pancharatnam Sanskrit Sloka Mantra - Hanumada shtottaram Sanskrit Sloka Mantra - Hari sharana ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Haryashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Hayagriiva ashtottaram Sanskrit Sloka Mantra - Hayagriiva kavacham Sanskrit Sloka Mantra - Hayagriiva panjaram Sanskrit Sloka Mantra - Hayagriiva sampada astotram Sanskrit Sloka Mantra - Hayagriiva stotram Sanskrit Sloka Mantra - Hetipungavastava Sanskrit Sloka Mantra - Jagannaatha ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Jitantestotram1 Sanskrit Sloka Mantra - Jitantestotram2 Sanskrit Sloka Mantra - Jitantestotram3 Sanskrit Sloka Mantra - Jitantestotram4 Sanskrit Sloka Mantra - Jitantestotram5 Sanskrit Sloka Mantra - Jitantestotram6 Sanskrit Sloka Mantra - Kaamaasika ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Kamalaadhodaka stotram Sanskrit Sloka Mantra - Kanakadhaara stotram Sanskrit Sloka Mantra - Kanninunshiruttaambu Sanskrit Sloka Mantra - Karaavalambam Sanskrit Sloka Mantra - Karaavalambam1 Sanskrit Sloka Mantra - Kingruhesha stuti Sanskrit Sloka Mantra - Krishna ashtottaram Sanskrit Sloka Mantra - Krishna dvaadasha naama stotram Sanskrit Sloka Mantra - Krishna mangalaa shaasanam Sanskrit Sloka Mantra - Krishnam vande Sanskrit Sloka Mantra - Lakshmi ashtottaram Sanskrit Sloka Mantra - Lakshmi nrusimha pancha ratnam Sanskrit Sloka Mantra - Lakshmii dvaadasha naama stotram Sanskrit Sloka Mantra - Lakshmii hayavadana prapatti Sanskrit Sloka Mantra - Lakshmii nrisimha ashtottaram Sanskrit Sloka Mantra - Lakshmii nrusimha mangalaa shaasanam Sanskrit Sloka Mantra - Lakshmii nrusimhaadi suprabhaatam Sanskrit Sloka Mantra - Maangalyastavam Sanskrit Sloka Mantra - Madhura ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Mahaa sudarshana stotram Sanskrit Sloka Mantra - Mahaalakshmi ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Mahaalakshmii kavacham Sanskrit Sloka Mantra - Mantra raaja pada stotram Sanskrit Sloka Mantra - Mattapalli mangala ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Mukunda maalaa Sanskrit Sloka Mantra - Naaraayana ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Naaraayana kavacham Sanskrit Sloka Mantra - Nama ramayanam Sanskrit Sloka Mantra - Nangai nallur mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Naraisimha stuti Sanskrit Sloka Mantra - Narasimha ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Narasimha kavacham1 Sanskrit Sloka Mantra - Narasimha mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Narasimha panchaamruta stotram Sanskrit Sloka Mantra - Narasimha prapatti Sanskrit Sloka Mantra - Narasimha stotram1 Sanskrit Sloka Mantra - Narasimha stut i _ shani Sanskrit Sloka Mantra - Nava narasimha mangalaashaasanam Sanskrit Sloka Mantra - Nyaasadashakam Sanskrit Sloka Mantra - Padmaavatii stotram Sanskrit Sloka Mantra - Panchaamruta stotram Sanskrit Sloka Mantra - Panchaayudha stotram Sanskrit Sloka Mantra - Paraankusha ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Paramaartha sloka divayam Sanskrit Sloka Mantra - Paramaartha stuti Sanskrit Sloka Mantra - Paratvaadi panchakam Sanskrit Sloka Mantra - Pavanasuta pancha ratnam Sanskrit Sloka Mantra - Praarthana ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Praarthanaa panchakam Sanskrit Sloka Mantra - Putra praapty ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Raghava ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Raghuveeragadyam Sanskrit Sloka Mantra - Rama ashtottaram Sanskrit Sloka Mantra - Rama bhujanga ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Rama raksha astotram Sanskrit Sloka Mantra - Ramaanuja ccatusslokii Sanskrit Sloka Mantra - Ranganaatha ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Ranganaatha mangalaa shaasanam Sanskrit Sloka Mantra - Ranganaatha mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Ranganaatha stotram Sanskrit Sloka Mantra - Ranganaatha stotram1 Sanskrit Sloka Mantra - Ranganaatha suprabhaatam Sanskrit Sloka Mantra - Rangaraaja suprabhaatam Sanskrit Sloka Mantra - Runavimochana Sanskrit Sloka Mantra - Saattru murai Sanskrit Sloka Mantra - sankshepa sundara kaandam Sanskrit Sloka Mantra - Saulabhyachuudaamani stotram Sanskrit Sloka Mantra - Shaaligraama stotram Sanskrit Sloka Mantra - Shatpadii stotram Sanskrit Sloka Mantra - Shodashaayudha stotram Sanskrit Sloka Mantra - Simhaachala mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Sitaaraama stotram Sanskrit Sloka Mantra - Sloka dvayam Sanskrit Sloka Mantra - Sri Rama astotram2 Sanskrit Sloka Mantra - Sri Rama bhadra mangalaa shaasanam Sanskrit Sloka Mantra - Sri Rama hrudayam Sanskrit Sloka Mantra - Sri Rama mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Sri Rama pancharatnam Sanskrit Sloka Mantra - Sri Rama stotram Sanskrit Sloka Mantra - Sri Rama stotram1 Sanskrit Sloka Mantra - Sri Rama suprabhaatam Sanskrit Sloka Mantra - Sri Ranga gadyam Sanskrit Sloka Mantra - Sri Sailesha ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Sri stuti Sanskrit Sloka Mantra - Srinivaasa prapadana stuti Sanskrit Sloka Mantra - Srinivaasa stuti Sanskrit Sloka Mantra - Srinivasa suprabhaatam Sanskrit Sloka Mantra - Sristava Sanskrit Sloka Mantra - Stotra ratnam Sanskrit Sloka Mantra - Sudarshana ashtakam Sanskrit Sloka Mantra - Sudarshana ashtottaram Sanskrit Sloka Mantra - Sudarshana kavacham1 Sanskrit Sloka Mantra - Sudarshana shadkam Sanskrit Sloka Mantra - Vairaagya panchakam Sanskrit Sloka Mantra - Varaaha kavacham Sanskrit Sloka Mantra - Vedaanta deshika prapatti Sanskrit Sloka Mantra - Vedaanta deshika suprabhaatam Sanskrit Sloka Mantra - Vegaasetu stotram Sanskrit Sloka Mantra - Venkatesha karaavalamba stotram Sanskrit Sloka Mantra - Venkatesha mangalaa shaasanam Sanskrit Sloka Mantra - Venkatesha stotram Sanskrit Sloka Mantra - Venkateshvara vajra kavacha stotram Sanskrit Sloka Mantra - Vishnorshodasha naama stotram Sanskrit Sloka Mantra - Vishnu shata naama stotram Sanskrit Sloka Mantra - Vishnu vijaya stotram Sanskrit Sloka Mantra - Vrmahaa desika mangalam Sanskrit Sloka Mantra - Vrmtpattu Sanskrit Sloka Mantra - Yatiraajavimshati Sanskrit Sloka Mantra - Yogalakshmii narasimha suprabhaatam Sloka Mantra - Tiruppaavai Sloka Mantra - Tiruppalli yezuchchi Download from 4Shared

Upanishad Chaithanya Dhara - Download

02-Isavasya Upanishad 03-Mahanarayana Upanishad 04-Brihadaranyaka Upanishad 05-Aitareya Upanishad 06-Mahanarayana Upanishad 07-Taittiriya Upanishad Brahmananda Valli, Bhrgu Valli 08-Narayano Upanishad 09-Brihadaranyaka Upanishad,Jyotirbrahmanam 10-Ganeshatharvasirsham 11-Sri Rudra prasna,Chamaka Prasna 12-Mantra pushpam 13-Purusha Suktam 14-Sri Suktam 15-Saraswati Suktam 16-Narayana Suktam 17-Vishnu Suktam 18-Devi Suktam 19-Durga Suktam 20-Medha Suktam 21-Bhu Suktam 22-Agni Suktam 23-Rathri Suktam 24-Hiranyagarbha Suktam 25-Neela Suktam 26-Ganesa Stotram 27-Siva Stotram 28-Govinda Damodara 29-Bhaja Govindam 30-Raghava Stotram 31-Rama Stotram 32-Devi Stotram 33-Annapurna Stotram 34-Chandrasekharashtakam 35-Bhavanyashtakam 36-Bharatha Vanthanam Download it here

Apoorva Manthra Dhara – Download 130 manthras as MP3

Manthras Influencing Mind 1 Manthras Influencing Mind 2 Manthras Influencing Mind 3 Manthras Influencing Mind 4 Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Bharatha Vanthanam aadityahrudayam aaraavamudanmangalaashaasanam acyutaashtakam ashtabhujaashtakam ashtasloki baalamukundaashtakam bhaashyakaaraprapatti bhagavaddhyaanasopaanam bhiishmastuti cakraraajamangalam chatusslokii dashaavataarastotram desikamangalam devaraajaashtakam devaraajamangalam devaraajapanchakam dhaatiipanchakam dhanvantaristotram dvadashastotram garudadandaka godaacatusslokii godaastuti gopaalavimshati gopikaagiitam govindadaamodarastotram1 hanumadashtottaram harisharanaashtakam haryashtakam hayagriivaashtottaram hayagriivakavacham hayagriivapanjaram hayagriivasampadaastotram hayagriivastotram hetipungavastava kaamaasikaashtakam kanakadhaarastotram karaavalambam karaavalambam1 krishnaashtottaram krishnamangalaashaasanam krishnamvande lakshmiidvaadashanaamastotram lakshmiihayavadanaprapatti lakshmiinrisimhaashtottaram lakshmiinrusimhaadisuprabhaatam lakshmiinrusimhamangalaashaasanam lakshminrusimhapancharatnam lakshmyashtottaram maangalyastavam madhuraashtakam mahaalakshmiikavacham mahaalakshmyashtakam mahaasudarshanastotram mantraraajapadastotram mattapallimangalaashtakam mukundamaalaa naaraayanaashtakam naaraayanakavacham namaramayanam narasimhakavacham1 narasimhastotram1 nrisimhaashtakam nrisimhapancaamrutastotram nrisimhastuti nrusimhamangalam nrusimhaprapatti nyaasadashakam padmaavatiistotram panchaamrutastotram panchaayudhastotram paraankushaashtakam paramaarthaslokadvayam paramaarthastuti paratvaadipanchakam pavanasutapancharatnam praarthanaashtakam putrapraaptyashtakam raaghavaashtakam raamaanujacatusslokii raamaashtottaram raamabhujangaashtakam raamarakshaastotram ranganaathaashtakam ranganaathamangalaashaasanam ranganaathastotram runavimochana saattrumurai sankshepasundarakaandam saulabhyachuudaamanistotram shaaligraamastotram shatpadiistotram shodashaayudhastotram siitaaraamastotram sriinivaasastuti sriinivaasasuprabhaatam sriiraamabhadramangalaashaasanam sriiraamamangalam sriiraamapancharatnam sriiraamastotram sriiraamastotram1 sriiraamastotram2 sriisaileshaashtakam srirangagadyam sristava sristuti sudarshanaashtakam sudarshanaashtottaram sudarshanakavacham1 sudarshanashadkam vairaagyapanchakam varaahakavacham vedaantadeshikaprapatti vedaantadeshikasuprabhaatam vegaasetustotram venkateshakaraavalambastotram venkateshamangalaashaasanam venkateshastotram venkateshvaravajrakavachastotram vishnorshodashanaamastotram vishnushatanaamastotram yatiraajavimshati Download it Here